Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení:

 • Kupec vyhotovením objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodejcem. Vztahy kupce a prodejce se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíž určují a upřesňují práva a povinnosti prodejce (all4hotel.cz) a jeho zákazníky (kupce) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodání zboží), resp. je její neoddělitelnou součástí.
 • Pokud není mezi účastníky vyhotovena trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodejce zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručeny prostřednictvým elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě all4hotel.cz
2. Předmět smlouvy
 • Předmětem smlouvy jsou jen položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dál jen zboží). Hmotnost, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsaženy na WWW stránkách all4hotel.cz, katalogách, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyli ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. all4hotel.cz (dál jen prodejce) se zavazuje, že bude svým zákazníkům prodávat:
  • bezchybné zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody na obsluhu, záručním listem a seznamem pozáručních servisů, pokud je to pro daný druh zboží potřebné
3. Místo plnění
 • Pokud není dojednáno jinak, místem plnění je sklad prodejce. Při odběru zboží jinou osobou než kupcem je dotyčná osoba povinna předložit zplnomocnění kupce vystavené na jeho jméno a platný občanský průkaz.
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy:
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářů, předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodejcem, smlouva potom vzniká samotným dodáním zboží. Prodejce si může v některých případech, zejména při cenově náročnějších objednávkách vyhradit vznik smlouvy písemným potvrzením objednávky kupcem.
 • Prodejce je v závislosti od charakteru obchodu (množství zboží, výška ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.) vždy povinen žádat kupce o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. Pokud kupec odmítne objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Jestli je mezi účastníky písemně uzavřená dlouhodobá rámcová smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její neoddělitelnou součástí.
 • Pravidelní zákazníci, se kterými je uzavřena kupní smlouva, využívajívýhody dohodnuté při podepisování smlouvy, resp. jednostranně poskytovaných prodejcem po uzavření smlouvy na internetové stránce.

5. Cena platby:

Jestli neni na www.all4hotel.cz uvedeno jinak, dané ceny jsou platné pro odběr sklad distribuční a logistické centrum SvatýJur u Bratislavy.

 • Ceny zboží uvedeny na www.all4hotel.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedeny v tlačené formě jsou platné do doby vydání nového ceníku. Prodejce si vyhrazuje právo úpravy cen bez dalšího upozornění uvedeného na www.all4hotel.cz z důvodu změny peněžních kurzů, výrazným nárůstem inflace, nebo u výrazných změn dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, z důvodu chyb způsobených lidským faktorem při manipulaci s daty.
 • Kupní cena bude považována za zaplacenou v momentě připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet, uhrazením v hotovosti u pokladny prodejce, nebo na jiném místě dojednaném prodejcem a kupcem. V případě nedodržení jakékoli lhůty splatnosti, je kupec povinen zaplatit prodejci úrok z opoždění z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý opožděný den. Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodejcem a kupcem je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem. Převzetí zboží kupcem je možné až po jeho plném zaplacení, pokud není dojednáno jinak.
 • Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacení zboží a to dnem, který nastane dřív, než tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží”.

Pokud není prodejce povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho odevzdáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupce, pokud smlouva stanoví odeslání zboží prodejcem.

6. Dodací lhůta:

Dobu dodání potvrdí prodejce do 48h v pracovních dnech ode dne přijetí objednávky.
(v případě, že se tak nestane, kontaktujte nás prosím)

 • Dodací lhůta začíná plynout:
  • Ode dne dodržení závazné objednávky za podmínky dodržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vybavení dodávky.
  • Pokud není dojednáno jinak, tak ode dne přijetí 50% zálohy na účet prodejce.
 • V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodejce ho vyexpedovat nebo odevzdat přepravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude prodloužena přiměřeně k okolnostem, pokud je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo stavem, který nespůsobil prodejce.
 • Většina zboží je převážně skladem, někteří výrobci však neoznámí včas výpadek výroby nebo zpoždění dodávek. Jestli se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupec od prodejce písemné potvrzení objednávky. V případě, že požadované zboží nebude na skladě, nebo ho nebude možno dodat přepravci do 5 pracovních dní, oznámí prodejce předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jíný porovnatelný výrobek. V tomto případě si prodejce vyžádá souhlas kupce.
 • Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, pokud zboží bude připraveno v místě plnění k odevzdání nejpozději poslední den dohodnuté, nebo dodatečně dohodnuté dodací lhůty.
7. Přepravní podmínky, cena za přepavu a převzetí zboží:
 • Pokud není dojednáno nebo uvedeno jinak na www.all4hotel.cz, výška přepravného bude vypočítána a oznámená kupci do 48 hodin pracovních dnů.
 • Osoba přijímající zboží je povinna se prokázat dokladem potvrzujícím totožnost. Dopravce má právo si číslo dokladu a jméno osoby zapsat.
 • Při příjmu zboží je kupec povinen zkontrolovat počet dodaných kusů objednaného zboží, resp. počet kusů balení a stav balení.
 • V případě, že počet kusů zboží nebo balení neodpovídá objednanému počtu, zapíše tuto skutečnost do přepravního listu dopravce a bez zbytečného odkladu upozorní na tuto skutečnost prodejce.
 • V případě poškození balení, ze kterého je zřejmé poškození zboží, zapíše tuto skutečnost do přepravního listu.
8. Záruka a servis:
 • Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání zboží kupci. Prodejce poskytne záruku na kvalitu a úplnost dodávky. Jestli není uvedeno jinak, zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Pokud kupec zjistí při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost oznámit písemně emailem bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 3 dnů od převzetí zboží.
 • Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, popis závady a návrh na vybavení reklamace. Prodejce je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dní ode dne obdržení.
9. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodejce v den odeslání elektronické objednávky tehdy, pokud není písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (rámcová kupní smlouva) má kupec právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Jestli odešle objednávku po dnu, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je platné v okamžiku jeho doručení prodejci, nevztahuje se ale na zásilku už odevzdanou přepravci. Odesláním elektronické objednávky kupec bez výhrad akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, také i v den odeslání objednávky platnou výšku ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce www.all4hotel.cz, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupec po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně zavázán. Účastníci se ve smyslu obchodního zákoníku dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem České republiky.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.all4hotel.cz prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a jejich zpracování se řídí zákonem č. 428/2002 Zb. V žádném případě neposkytujeme tyto informace třetí osobě.Jaké údaje shromažďujeme a k čemu jsou potřebné?
Pro realizaci obchodní transakce – fakturaci a dodávce zboží, potřebujeme od Vás znát jméno, resp. název firmy, fakturační adresu, adresu místa dodání, IČO, DIČ, jméno kontaktní osoby, která převezme zboží a její mobilní telefon.